Home
Vaderlandse liederen

Klokke Roeland

 
melodie

Boven Gent rijst, eenzaam en grijsd
't Oud Belfort, zinbeeld van 't verleden
Somber en groots, steeds stom en doods
Treurt d'oude held op 't Gent van heden
Maar soms hij rilt, en eensklaps gilt
Zijn bronzen stemme door de stede
Trilt in uw graf, trilt Gentse helden
Gij, Jan Hyoens, Gij, Artevelden
Mijn naam is Roeland, 'k kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland

Een bont verschiet schept 't bronzen lied
Prachtig weerto'rend voor d'ogen
Mijn ziel erkent het oude Gent
't Volk komt gewapend toegevlogen
't Land is in nood; Vrijheid of dood
De gilden komen aangetogen
'k Zie Jan Hyoens, 'k zie d'Artevelden
En stormend roept Roeland de helden
Mijn naam is Roeland, 'k kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland

O, heldenvolk, o, reuzenvolk
O, pracht en macht van vroeger dagen
O, bronzen lied, ‘k wete-uw bedied
En ik versta ’t verwijtend klagen
Doch wees getroost, zie ’t oosten bloost
En Vlaand’rens zonne gaat aan ’t dagen
Vlaand’ren de leeuw! Tril oude toren
En paar uw lied, met onze koren
Zing: ik ben Roeland, ‘k kleppe brand
Luide triomf in Vlaanderland

A. Rodenbach / J. Destoop