Home

Ere zij God

 
Ere zij God, ere zij God
In den hooge, in den hooge, in den hooge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den menschen een welbehagen
Ere zij God in den hooge
Ere zij God in den hooge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den menschen, in den menschen
Een welbehagen
In den menschen, een welbehagen
Een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God
In den hooge, in den hooge, in den hooge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den menschen een welbehagen
Amen, amen

Tekst: J. Vreeken/ Melodie: A. Lijsen naar J.A.P. Schulz